Emcekrete - zálivkové betony a zálivkové malty

Produktové systémy Emcekrete od MC jsou výsledkem neustálého výzkumu a vývoje v kombinaci s našimi 60letými praktickými zkušenostmi. Emcekrete splňuje nejvyšší požadavky na výkon a životnost litých stavebních dílců. Pomocí Emcekrete můžete podepřít základy ocelových stavebních dílců s pevným uložením a lité ocelové a betonové stavební dílce bez dutin. Požadavky v oblasti pozemního stavitelství, podzemního stavitelství, inženýrského stavitelství a silničního stavitelství jsou stejně rozmanité jako samotná aplikace.

Vaše výhody

 • Vysoká tekutost

  Zálivkové betony a zálivkové malty Emcekrete jsou suché směsi cementu, minerálního kameniva, přísad a příměsí do betonu, které lze přímo na místě stavby snadno smíchat s vodou. Vznikají tak vysoce tekuté systémy, které ve výsledku umožňují snadné a rychlé zpracování.

 • Vysoká trvanlivost

  Zálivkové betony a zálivkové malty Emcekrete vykazují ve ztvrdlém stavu parametry vysoce jakostního betonu, např. pevnost v tahu z ohybu a pevnost v tlaku, těsnost, vodotěsnost, odolnost proti mrazu a rozmrazovacím solím atd.

 • Ověřená kvalita

  Zálivkové betony a zálivkové malty Emcekrete splňují kritéria směrnice DAfStb - Výroba a použití cementem vázaného zálivkového betonu a zálivkové malty. V závislosti na produktu jsou také schváleny podle normy EN 1504, část 6 nebo část 3.

 • Udržitelnost

  Zálivkové betony a zálivkové malty Emcekrete jsou udržitelné a splňují kritéria německé rady pro udržitelné budovy. Jsou uvedeny v DGNB Navigator.

Vzbudili jsme Váš zájem?

Využijte nyní náš kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět.

Kontaktní formulář

Rozmanité možnosti použití

Zálivkové betony a zálivkové malty Emcekrete jsou nepostradatelné v celém betonovém stavitelství. S produkty Emcekrete lze rychle a bezpečně realizovat širokou škálu aplikací, jako je zalévání a podlévání betonových dílů, vyplňování tuhých spár mezi prefabrikovanými díly a podpěrami prefabrikovaných dílů v základech. Zalévací produkty Emcekrete jsou také vhodné pro aplikace v ocelovém stavitelství. Příkladem je podlévání strojů, zalévání kolejnic jeřábových drah, ocelových sloupů a celá řada možností kotvení oceli do betonu. Klasické oblasti použití produktů Emcekrete jsou vyobrazeny níže.

 

Přehled oblastí použití

person
Sloupy

Produkty: Emcekrete 50, 60, 70, 100

 

Pro rozložení zatížení na betonový základ mají ocelové sloupy ocelovou základovou desku, která se obvykle montuje na podložky a sevře se kotevními šrouby. Mezera mezi ocelovou deskou a základem je poté vyplněna zálivkovými produkty MC.

person
Zabudované ocelové prvky

Produkty: Emcekrete 50, 60, 70, 100

 

Zalévací produkty jsou bobtnající a zcela vyplňují dutiny. Používají se, když mají být provedeny silové spoje mezi betonovými a ocelovými prvky. Používají se také k upevnění ocelových součástí, jako jsou např. šrouby na ochranu proti korozi.

person
Toulcové základy

Produkty: Emcekrete 50, 60

 

Toulcové základy jsou prefabrikované prvky ve formě misky

a slouží jako základy pro prefabrikované sloupy. Po vložení

a vyrovnání sloupu se plánovaná dutina mezi těmito dvěma prefabrikáty vybetonuje zálivkovými produkty MC, aby se dosáhlo pevného a trvalého spojení.

person
Mostní ložiska

Produkty: Emcekrete 50

 

Mostní ložiska mají v mostní konstrukci centrální funkci, protože přenášejí síly na nosnou konstrukci a zároveň umožňují oddělení mostu, čímž lze kompenzovat lineární dilataci a vibrace. Se zalévacími produkty MC jsou tato ložiska osazena trvale

a hladce.

person
Kolejnice jeřábových drah

Produkty: Emcekrete 60, 70, 100

 

Kolejnice používané k vedení jeřábové dráhy musí být vyrovnány pro jmenovité zatížení. K tomu se vyrovnají a ukotví do vyfrézovaných drážek. Kolejnice se poté zalijí zálivkovým materiálem, takže síly vznikající během provozu jsou účinně směrovány do země.

person
Odvodňovací žlaby

Produkty: Emcekrete 50, 60

 

Při instalaci odvodňovacích žlabů se vlevo a vpravo od žlabu vytvoří konstruktivně plánovaná spára. Ta je následně vyplněna zalévacím výrobkem od MC. Spáry musí být vytvořeny

a utěsněny v souladu s platnými normami. Za tímto účelem musí projektant vypracovat odpovídající plán spár.

person
Reprofilace stavebních prvků

Produkty: Emcekrete 50, 60

 

Zálivkové betony se používají jako sanační betony pro reprofilaci betonových dílců podle platných norem (EN 1504). Je to opravdu snadné: bednění, zalití a hotovo.

person
Větrné elektrárny

Produkty: Emcekrete WP 108, 70, 100

 

Existují různé typy konstrukcí větrných elektráren, ale každá turbína má svůj základ a spáru mezi ním a ocelovou nebo betonovou kontrukcí věže turbíny, kterou je třeba vyplnit. V závislosti na rozměru této zalévací spáry a požadovaném profilu vyberte vhodný injektážní produkt MC.

person
Konstrukce plotů a stožárů

Produkty: Emcekrete DBS

 

Sloupky zábradlí a plotu, stejně jako stožáry, jsou bezpečně zality pomocí zalévacích produktů MC. Nejprve jsou vyrovnány a upevněny. Následuje zalití pro trvalou stabilitu.

person
Vyplňování

Produkty: Emcekrete UFM

 

Výplňové malty jsou stabilní, vysoce výkonné malty, které se používají k upevnění konstrukčních prvků, jako jsou prefabrikované stěny a překlady. Pro trvalou fixaci bez dutin.

person
Upínací otvory

Produkty: Emcekrete SFM

 

Upínací otvory, které mají být po vyjmutí z formy vyplněny, se ošetří bobtnavou a tixotropní maltou. K tomu také doporučujeme používání vhodných nástrojů.

person
Spáry mezi prefabrikáty

Produkty: Emcekrete SFM, MFT, UFM

 

Vodorovné a svislé spáry mezi prefabrikovanými prvky se vyplňují na místě po montáži. Vyberte si produkt z našich systémů Emcekrete a máte zabezpečené připojení v závislosti na Vašich požadavcích.

Vzbudili jsme Váš zájem?

Využijte nyní náš kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět.

Kontaktní formulář

Pokyny ke zpracování

Zálivkové betony a zálivkové malty Emcekrete se skládají ze suché směsi cementu, minerálního kameniva a případně přísad do betonu a/nebo příměsí do betonu. Jsou továrně vyrobené, skladované v suchu a chráněné před povětrnostními vlivy. Výrobky jsou smíchány s vodou na místě instalace a vyrobeny podle samostatných pracovních pokynů. Zpracovávají se v tekuté konzistenci. Na co je potřeba si dát při zpracování zvláštní pozor, se dozvíte zde.

Zpracování produktů Emcekrete

person
Požadavek na bednění

Bednění musí být těsné a nenasákavé. K tomu jsou zvláště vhodné multiplexní panely. Výška bednění musí přesahovat výšku zálivky, aby byla možná následná dodatečná úprava. Je také důležité zajistit, aby vzdálenost bednění na straně, např. ke sloupu, byla co nejmenší a v žádném případě nepřesahovala 50 mm. Tím se snižuje riziko praskání.

 

person
Příprava podkladu

Podklad musí být zbaven nečistot snižujících přilnavost, jako jsou např. tuky, oleje, prach a cementové mléko na povrchu. Zničená nebo poškozená místa musí být odstraněna až na zdravý a únosný beton. Použijte vhodný separační prostředek na beton z řady Ortolan společnosti MC.

person
Zvlhčení

Betonový povrch určený k zalití musí být důkladně a dostatečně předem navlhčen. U vysoce savých podkladů je nutné vícenásobné předvlhčení. Stávající přebytečnou vodu je nutné zcela odstranit, aby se na povrchu netvořily louže.

 

person
Míchání

Zálivkový beton a zálivková malta se mísí nuceným míchadlem nebo pomaloběžným míchadlem (max. 400 ot./min.). Zálivkový beton nebo zálivková malta se nasype do předem připraveného množství čisté vody a důkladně se rozmíchá bez hrudek ve směsi. Míchat lze pouze celé pytle. Doba míchání 3 minuty se musí dodržet.

person
Aplikace

Zálivkový beton nebo zálivková malta se aplikuje ihned po rozmíchání. Aby nedocházelo ke vzniku vzduchových kapes, plnění se provádí průběžně pouze z jedné strany. Proces zalití by měl být prováděn na jedné straně, obvykle z delší strany. Proces tečení lze podpořit propichováním drátěnou smyčkou.

person
Ošetřování

Čerstvě aplikovaný zálivkový beton a zálivková malta produkují v závislosti na tloušťce vrstvy velké množství tepla, a proto vyžadují dodatečnou úpravu. Do zbývající výšky bednění lze například zalít povrch vodou nebo zakrýt vodoakumulační fólií. Kromě toho lze použít tekuté prostředky pro dodatečné ošetření z řady Emcoril společnosti MC.

Vzbudili jsme Váš zájem?

Využijte nyní náš kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět.

Kontaktní formulář

Emcekrete - Reference & zprávy o projektech

Moderní stavby kladou nejvyšší nároky na výkon používaných výrobků. Obvykle existují zvláštní podmínky, zejména tam, kde se plánují zalévací práce. Emcekrete poskytuje spolehlivá, pevná a trvale bezpečná spojení. Zde naleznete výběr z našich referencí

a zprávy o konkrétních projektech.

Reference

Vzbudili jsme Váš zájem?

Využijte nyní náš kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme zp

Kontaktní formulář

Vzbudili jsme Váš zájem?

Potřebujete více informací nebo byste si rádi zajistili přímo svou nabídku? Kontaktujte nás nyní a my se vám co nejdříve ozveme.

 • MC-Bauchemie

  Skandinávská 990
  26753 Žebrák

  Tel.: +420 311 545 155
  Fax: +420 311 537 118

  info@mc-bauchemie.cz

   

Odeslat
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123