Výzva jménem čistírna odpadních vod

V mnoha objektech pro čištění odpadních vod má beton jako stavební materiál nezastupitelný podíl na bezpečném čištění odpadních vod. Rostoucí počet obyvatel, rostoucí industrializace, rozvoj nových infrastruktur a zvyšující se úroveň kvality čištění kladou vysoké nároky i na betonové konstrukce. Beton nemůže trvale odolávat chemickému, fyzikálnímu, mechanickému a biologickému namáhání v různých stupních čištění bez dodatečné ochrany.

Speciální požadavky vyžadují speciální řešení

person
Trvanlivá ochrana povrchu

Anionty a kationty rozpuštěné v odpadní vodě, které reagují s cementovým tmelem a ocelovou výztuží prostřednictvím výměnných procesů, představují trvalé riziko poškození. Velké zatížení způsobené agresivními médii a kyselými sloučeninami klade nejvyšší nároky na ochranu betonu. Technologie výrobků MC Vám poskytnou řešení pro komplexní ochranu betonu Vašich konstrukcí.

Reference

ČOV Rheinhausen (Německo)

Čistírna odpadních vod v Rheinhausenu, která zahájila provoz v roce 1959, byla původně plánována jako čistě mechanická. Dnes je po četných technických a plošných rozšířeních druhou největší ze sedmi městských čistíren odpadních vod provozovaných společností Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG) se sídlem v Kamp-Lintfortu v Německu. Od dubna 2020 byly postupně opraveny aerační nádrže čistírny odpadních vod po 30 letech provozu.

>> Dozvědět se více

person
ČOV Zermatt (Švýcarsko)

ČOV v Zermattu ve Švýcarsku je se svou kapacitou 75 000 EO největší membránovou biologickou čistírnou ve Švýcarsku. V rámci přestavby konvenční čistírny s aktivovaným kalem se zákazník rozhodl použít systém povrchové ochrany MC-RIM ve stupních nitrifikace a denitrifikace. Pozitivní zkušenosti zde získané vedly k rozhodnutí pokrýt další objekty čističky, jako je lapák písku a tuků, systémem MC-RIM PROTECT-MR.

 

 

Vzbudili jsme Váš zájem?

Využijte nyní náš kontaktní formulář a my se Vám co nejdříve ozveme zpět.

Kontaktní formulář

Otevřené nádrže

Ať už se jedná o lapák písku, lapák tuků,česla, předčišťovací nádrž, provzdušňovací nádrž nebo dočišťovací nádrž, nejčastěji používaným stavebním materiálem pro tyto konstrukce je železobeton. Vzhledem k nepřetržitému a intenzivnímu používání jsou povrchy stěn a podlah vystaveny četným fyzikálním a chemickým namáháním. To má z dlouhodobého hlediska za následek poškození nosné konstrukce a v extrémních případech může vést až k úplnému selhání konstrukce.

Stěny a dna nádrží

person
Optimální ochrana

Při opravách otevřených nádrží dává mnoho zkušených provozovatelů přednost minerálním systémům, jako jsou MC-RIM PROTECT, MC-RIM PROTECT-ST a MC-RIM PROTECT-H. Snadno se aplikují, jsou otevřené difúzi vodních par a optimálně kompatibilní s železobetonem. Jejich rychlá instalace navíc zajišťuje krátké odstávky a umožňuje rychlé uvedení nádrže zpět do provozu.

person
Ochranné systémy pro stěny a dna nádrží

Stěna:

(1) Otryskaný beton chráněný pomocí MC-RIM PROTECT

Dno:

(2)  Adhezní můstek Nafufill BC nanesený na otryskaný betonový podklad

(3)  Ochranná vrstva pomocí MC-RIM PROTECT-H

 

 

Sběrače kalů

person
Mechanické namáhání a posypové soli

Všude tam, kde pojezdová kola sběračů, provzdušňovacích mostů nebo roštových jednotek využívají korunu nádrže jako vozovku, se o nich hovoří jako o drahách pro sběr. Ty musí mít rovný, neklouzavý povrch odolný proti mrazu a posypové soli a musí být co nejhladší. Opotřebované dráhy sběru a poškozená místa, stejně jako trhliny v betonu, mohou způsobit poškození betonu, které může vést k selhání celého sběrného systému.

person
Optimální ochrana pro dráhy sběru kalů

Ochranný systém MC-RIM PROTECT nabízí dvě varianty cementem pojených systémů pro ochranu těchto sběračů. MC-RIM PROTECT-H pro požadavky až do třídy odolnosti proti oděru A9 a MC-RIM PROTECT-MR pro ještě vyšší mechanické namáhání.

 

Vzbudili jsme Váš zájem?

Využijte nyní náš kontaktní formulář a my se Vám co nejdříve ozveme zpět.

Kontaktní formulář

Přepadové nádrže na dešťovou vodu

Od 70. let 20. století se čištění dešťové vody stává stále důležitější součástí nakládání s odpadními vodami a ochrany vod. V době rostoucího počtu extrémních srážek nabízí rozsáhlé poskytování prostor pro akumulaci a čištění dešťové vody rostoucí ochranu před povodněmi a přetížením vodohospodářské infrastruktury.

 

Prostor pro skladování dešťové vody

person
Všestranné zatížení

Počet přepadových nádrží na dešťovou vodu v Evropě neustále roste. Výrazné změny zatížení související s funkcí, způsobené mechanickým a chemicko-fyzikálním napadením betonu těchto zařízení, zkracují jejich životnost jako u málokteré jiné stavby v oboru odpadních vod.

person
Ochrana přepadové nádrže na dešťovou vodu

Řešením pro ochranu takových konstrukcí je vysoce účinný ochranný systém MC-RIM PROTECT. Kromě toho, že blokuje karbonataci, má obzvláště nízkou pórovitost a velmi vysokou nepropustnost pro chloridy. MC-RIM PROTECT-H se doporučuje používat zejména na vodorovných plochách (dna nádrží).

Vzbudili jsme Váš zájem?

Využijte nyní náš kontaktní formulář a my se Vám co nejdříve ozveme zpět.

zum Kontaktformular

Šneková zdvihadla

Šneková (šroubová) čerpadla jsou spolehlivé a úsporné jednotky pro zvedání a čerpání odpadní vody. V neposlední řadě díky nízkým nárokům na údržbu a extrémně nízkým požadavkům na opotřebitelné díly a provozní kapaliny se šneková zdvihadla používají v mnoha čistírnách odpadních vod.

 

Šneková zdvihadla

person
Odolná výstelka koryt pro šnek

Funkce šnekových čerpacích stanic znamená, že při přepravě směsi odpadních vod jsou nevyhnutelně přenášeny pevné látky. To způsobuje vysoké mechanické zatížení koryta pod šnekem, které vede ke značnému otěru. Výsledkem je pokles hydraulického výkonu čerpací stanice.

person
Oprava na míru s MC-RIM PROTECT

Ochranný systém MC-RIM PROTECT zahrnuje řešení na míru pro opravu šnekových žlabů: přesně padnoucí obložení šnekového žlabu pomocí běžícího šnekového dopravníku. Optimální a ekonomická metoda pro obnovení maximální účinnosti šnekového zdvihadla.

Vzbudili jsme Váš zájem?

Využijte nyní náš kontaktní formulář a my se Vám co nejdříve ozveme zpět.

Kontaktní formulář

Uzavřené provozy

Kvůli intenzivnímu zápachu způsobenému vyhnívacími procesy a vznikajícímu sirovodíku je mnoho provozních zařízení uzavřeno. Tento způsob výstavby však zvyšuje riziko napadení betonu - a může vést ke značnému poškození.

 

Zakryté nádrže odpadních vod

person
Vysoce odolná ochrana proti korozi způsobené biogenní kyselinou sírovou

Unikající sirovodík je ve volné zóně nad hladinou odpadní vody (plynojem) oxidován bakteriemi na kyselinu siřičitou a kyselinu sírovou. Beton, který se působením kyseliny při pH 0 - 2 ničí, musí být chráněn. Zde jsou nutné vysoce chemicky odolné ochranné systémy.

person
Řešení: MC-PowerPro HCR

Duroelastický ochranný systém MC-PowerPro HCR byl vyvinut speciálně pro tuto aplikaci, a proto má testovanou extrémně vysokou odolnost vůči kyselině sírové vznikající biogenní cestou.

person
Skladba systému

Stěna:

(1) Ochrana povrchu / Egalizace s MC-RIM PROTECT nebo MC-RIM PROTECT-ST

(2) Ochranný systém v prostoru nad hladinou s MC-PowerPro HCR primer a MC-PowerPro HCR (dvě vrstvy)

Dno:

(3) Ochrana povrchu s MC-RIM PROTECT-H v  kombinaci s Nafufill BC (adhezní můstek)

Vyhnívací věže

person
Odolné povlaky pro povrchy vyhnívacích nádrží

Čistírenský kal vznikající při čištění odpadních vod se biologicky rozkládá ve vyhnívacích věžích. Během rozkladu je kal rozkládán bakteriemi za nepřístupu vzduchu a bez přídavku kyslíku. Jednotlivé složky vznikajícího vyhnívacího plynu napadají beton. V dlouhodobém horizontu nezřídka dochází k poškození v oblasti plynojemu v důsledku koroze způsobené biogenní kyselinou sírovou.

person
Bezpečné řešení při vysokém zatížení

Ochranný systém MC-RIM PROTECT v kombinaci s MC-PowerPro HCR nabízí  i zde spolehlivé řešení trvalé ochrany betonu i při těchto extrémně vysokých zatíženích. V oblastech trvalého kontaktu ploch s odpadní vodou (kalem) jek pak ochranný systém MC-RIM PROTECT tou správnou volbou pro ochranu betonových konstrukcí.

person
Skladba systému pro povrchy vyhnívací věže

(1) Ochranný systém pro oblasti v trvalém kontaktu s vodou (kalem): MC-RIM PROTECT

(2) Ochranný systém pro plynojem na vrstvu MC-RIM PROTECT: MC-PowerPro HCR primer a 2 vrstvy finálního nátěru MC-PowerPro HCR

Vzbudili jsme Váš zájem?

Využijte nyní náš kontaktní formulář a my se Vám co nejdříve ozveme zpět.

Kontaktní formulář

Produkty

Ochranný systém MC-RIM PROTECT byl speciálně vyvinut pro vysoké nároky kladené na ochranu a opravy betonových konstrukcí v čistírnách odpadních vod. Vynikající odolnost všech výrobků systému proti chemickým útokům a mechanickému zatížení je doložena mnoha zkušebními certifikáty platnými v celé Evropě. To Vám jako projektantovi nebo provozovateli poskytuje maximální jistotu pro hospodárné a trvanlivé opravy vysoce namáhaných betonových konstrukcí.

Trvalá udržitelnost

person
Technologie pojiv se sníženým obsahem CO₂

Ve složení našich výrobků již intenzivně využíváme stávající možnosti snižování emisí CO₂ souvisejících se surovinami, aniž by to mělo negativní dopad na zpracování a materiálové vlastnosti ochranných a opravných systémů. Za tímto účelem byly vyvinuty maltové systémy, které jsou založeny na speciální technologii pojiv a mohou být použity jako náhrada betonu a vysoce odolná ochrana povrchu.

Mezinárodně ověřená kvalita

person
MC-RIM PROTECT

 • Ochrana povrchu pomocí technologie pojiv šetřící zdroje
 • Pro ochranu povrchů stěn a stropů v konstrukcích čistíren odpadních vod, jako jsou předčišťovací a dočišťovací nádrže, biologické stupně, přepadové nádrže na dešťovou vodu a prostory pro zpracování kalu od zahušťovače kalů po vyhnívací nádrže (věže)
 • Flexibilní zpracování strojním nástřikem technologií mokrého a suchého torkretu nebo ručním nanášením

person
MC-RIM PROTECT-MR

 • Ochrana povrchu pomocí technologie pojiv šetřící zdroje
 • Pro ochranu povrchů vystavených velkmému nmechanickému namáhání a oděru, jako jsou šneková zdvihadla, vstupní žlaby do čistírny nebo pojezdové dráhy sběračů kalu
 • Flexibilní zpracování strojním nástřikem technologií mokrého torkretu nebo ručním nanášením

person
MC-RIM PROTECT-H

 • Ochrana povrchu se zvýšenou odolností proti oděru na základě technologie pojiv šetřících zdroje
 • Pro ochranu vodorovných podlahových ploch v konstrukcích čistíren odpadních vod, jako jsou stupně mechanického a biologického čištění, přepadové nádrže a kanály pro dešťovou vodu.
 • Ruční nanášení

person
MC-RIM PROTECT-ST

 • Ochranná a opravná malta pro použití v konstrukcích čistíren odpadních vod
 • Flexibilní použití jako součást lokálních reprofilací až po celoplošnou opravu betonu a jako ochranná vrstva pro širokou škálu konstrukcí technologických stupňů v průmyslu odpadních vod
 • Flexibilní aplikace strojním nástřikem technologií mokrého torkretu nebo ručním nanášením

person
MC-PowerPro HCR

 • Duroelastický polymerní povlak pro použití v případě silného chemického napadení nebo napadení kyselinou sírovou v konstrukcích čistíren odpadních vod
 • Zejména pro oblasti výměny plynů a vody ve vyhnívacích věžích a zakrytých provozech čištění
 • Flexibilní aplikace airless-nástřikem nebo ruční aplikace stěrkováním a válečkováním

Vzbudili jsme Váš zájem?

Využijte nyní náš kontaktní formulář a my se Vám co nejdříve ozveme zpět.

Kontaktní formulář

Vzbudili jsme Váš zájem?

Vaše osobní kontaktní osoba

Potřebujete více informací nebo si chcete zajistit přímo naši nabídku přímo? Vaše osobní kontaktní osoba je Ing. Tomáš Plicka, který Vám rád zodpoví všechny Vaše dotazy. 

Kontakt

Jednoduše vyplňte kontaktní formulář, aby se s Vámi mohla spojit Vaše osobní kontaktní osoba.

 • MC-Bauchemie s.r.o.

  Skandinávská 990
  26753 Žebrák

  Tel.: +420 311 545 155

   

Odeslat
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123