Výzvy & řešení

Čištění odpadních vod přísluší velký význam právě před pozadím silně narůstajícího spotřeby vody a omezených vodních zdrojů. K tomu se využívají čistírny odpadních vod, které jsou postupně poškozovány každodenními zatíženími. Jak při stavbě, tak i při sanaci takových čistíren odpadních vod jste stejnou měrou vyzván jako provozovatel, projektant nebo odborný zpracovatel. Stojíme Vám po boku s naším know-how, naší dlouholetou zkušeností trvale působícími systémy produktů od projektování až po kontrolu výsledku: osobně, odborně, a s prakticky orientovanými řešeními.

Ochrana železobetonu před silnými mechanickými napadeními

Stahlbeton vor starken mechanischen Angriffen schützen
Stahlbeton vor starken mechanischen Angriffen schützen
Stahlbeton vor starken mechanischen Angriffen schützen
Vysoce výkonné ochranné vrstvy společnosti MC poskytují optimální ochranu.

Železobeton je v přítokové stoce, v hrubé a jemné česlovně, v lapači písku, ve šnekovém zdvihadle a na třecí ploše shrabováku každodenně velmi silně mechanicky namáhán. Především ve šnekovém zdvihadle vede toto k narůstajícímu poklesu výkonu a k narůstajícím nákladům za energie.  

 

S produktem MC-RIM PROTECT-MR, proti otěru vysoce odolnou, minerální povrchovou ochrannou vrstvou, se dají mechanicky více namáhané plochy stěn a dna optimálně chránit. Je kromě toho nejlépe vhodná pro rozměrně přesné vnitřní obložení šnekových žlabů za běžícího provozu dopravního šneku. Pro sanaci třecích ploch shrabováku a pro s tím spojené větší tloušťky vrstev Vám nabízíme povrchovou ochrannou vrstvu MC-RIM PROTECT-H s vysokou odolností proti síranům, kterou jsme koncipovali speciálně pro tyto požadavky.

Trvalá sanace a ochrana otevřených čistících nádrží

Dlouhodobá ochrana s MC-RIM PROTECT

Je jedno, zda lapač písku, odlučovač tuku, česlo, předčišťovací, provzdušňovací nebo dočišťovací nádrž – většinou používaným stavebním materiálem pro tyto stavební díla je železobeton. Plynulým, intenzivním užíváním jsou plochy stěn a dna vysazeny četným fyzikálním a chemickým namáháním. Tato mohou nosnou konstrukci trvale poškodit, a v extrémním případě mohou vést k úplnému selhání konstrukce.  

 

Pokud se sanují otevřené nádrže, tak jsou Ochranné vrstvy MC-RIM PROTECT, MC-RIM PROTECT-ST a MC-RIM PROTECT-H se svojí nízkou pórovitostí a se svojí vysokou odolností vůči agresivním médiím v odpadních vodách perfektně přizpůsobené na tvrdé požadavky v čistírnách odpadních vod. Aby byly doby výpadků nádrže udrženy co možná nejmenší, mělo by být možné sanaci realizovat rychle, a nanesená vrstva by měla být trvalá. Ten, kdo vsadí na naši osvědčenou řadu produktů MC-RIM, si může být tím jistý. Nezávislé zkušební instituty potvrzují pro tuto řadu produktů životnost delší než 30 let.

Spolehlivá ochrana zakrytých staveb

Trvalé systémy ochrany proti biogenní korozi kyselinou sírovou

V zónách, které přicházejí do styku s plynem, u zakrytých staveb, jako provzdušňovacích komor, zahušťovačů kalů, vyhnívacích nádrží a věží , je železobeton vystaven zvláštním chemickým vlivům. V důsledku vyvolání bakteriálními procesy odbourávání vzniká v takových nádržích mimo jiné plynný sirovodík (H2S), který uniká do prostoru plynu. V důsledku bakteriální proměny se tvoří mimo jiné kyselina sírová, která vede k velmi silné agresi na stavební substanci (biogenní koroze kyselinou sírovou).  Minerální stavební materiály zde dosahují svoji hranici výkonu.

 

V těchto oblastech ukazuje MC-PowerPro HCR, tvrdoelastická, dvousložková ochranná vrstva na bázi reakční pryskyřice své silné stránky. Kombinuje mimořádnou odolnost vůči kyselinám s trhliny překlenujícími vlastnostmi a nabízí tím bezpečnou ochranu proti biogenní korozi kyselinou sírovou. Společně s MC-RIM PROTECT nebo MC-RIM PROTECT-ST představuje MC-PowerPro HCR trvalý ochranný systém pro železobeton v zavřených stavbách úpraven odpadních vod.

Utěsnění trhlin a zachování stavební substance

Risse abdichten und die Bausubstanz erhalten
Risse abdichten und die Bausubstanz erhalten
Risse abdichten und die Bausubstanz erhalten
Zesílení staveb prostřednictvím výkonných injektážních systémů.

Stavební díla pro odpadní vody jsou v přímém kontaktu se základovou půdou a s podzemní vodou. Musí být těsné, aby zabránily vniknutí nevyčištěné odpadní vody do životního prostředí. Pokud vzniknou trhliny, tak je ohrožené nejen životní prostřední, nýbrž také stabilita stavebního objektu. S řadou produktů MC-Injekt Vám společnost MC nabízí pro takové výzvy výkonné a osvědčené injektážní systémy.

 

 

Informace k naší dlouholeté zkušenosti v oblasti utěsňující a stabilizující injektáže a také vhodné produkty najdete zde.

Sanace poškozených spár

Schadhafte Fugen instand setzen
Bezpečné utěsnění s osvědčenými spárovacími systémy a spárovacími těsnícími hmotami.

Spáry představují citlivé body ve stavbách odpadních vod. Zde použité materiály, které jsou často na bázi polyuretanových těsnících hmot, podléhají stejným zatížením jako vysoce výkonné Ochranné vrstvy na stěny a dno. Tím důležitější je volba správného spárovacího systému.  

 

V otevřených čistících nádržích se již několik desetiletí úspěšně používá trvale pružná polyuretanová těsnící hmota Mycoflex 450. Při odborné aplikaci odolává tlaku a pohybu vody a také v provozu typickým chemickým a mikrobiologickým zatížením. Pokud jsou spáry vystaveny obzvlášť rozmanitým chemickým agresím, tak spárovací systém Mycoflex Resyst poskytuje optimální ochranu.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123