Vlastnosti

 • injektážní pryskyřice na polymerové bázi s velmi nízkou viskozitou
 • velmi dobrá injektovatelnost díky nízké viskozitě
 • penetrační aktivita díky nízkému povrchovému napětí
 • snášenlivost s vlhkostí a vodou
 • variabilně nastavitelná reaktivita
 • vytvrdnutí i při dynamickém namáhání
 • řiditelná tvorba pórovité struktury s omezeným zvětšením objemu
 • vysoká elasticita
 • splňuje požadavky směrnice UBA pro opravné systémy v kontaktu s pitnou vodou
 • Prohlášení o vlastnostech pro injektáž dle EN 1504-5: CE U(D2) W(1) (1/2/3/4) (5/40) a podle DIN V 18028
 • testován a schválen dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. pro dlouhodobý styk s pitnou vodou
 • Všeobecné stavební schválení institutu DIBt pro injektáže železobetonu s chemickým namáháním
 • Všeobecné stavební schválení institutu DIBt pro injektáže do zemin a oblasti podzemní vody
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou trvalý (trhlina), periodická inhalace, zpracování

Aplikace

elastická těsnící injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin u konstrukcí pozemního a inženýrského stavitelství; určeno pro suché, vlhké konstrukce, jakož i konstrukce propouštějící tlakovou vodu

 • injektážní práce dle ŠSN EN 1504-5
 • těsnění injektážních šlauchů (hadiček)
 • utěsnění staveb v oblasti styku s pitnou vodou
 • dodatečné utěsnění proti vzlínající vlhkosti ve zdivu vytvořením horizontální příp. vertikální infuzní clony
 • utěsnění napojení rour a rukávových vložek do šachet v oblasti odpadních vod
 • těsnící injektáž průsaků mezi šachetními skružemi, průchody potrubí a napojení hrdel

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123