Vlastnosti

 • nízkoviskózní duromerová pryskyřice na polyuretanové bázi
 • krátká doba reakce
 • vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
 • omezené napěnění při kontaktu s vodou
 • splňuje požadavky směrnice UBA pro opravné systémy v kontaktu s pitnou vodou
 • splňuje požadavky směrnice DIBt (německý stavební institut) „Hodnocení a vliv stavebních produktů na zeminu a podzemní vodu“ (vydání 11/2000)
 • testován a schválen dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. pro injektáž v oblasti pitné vody

Aplikace

 • pevnostně těsnící injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin u konstrukcí pozemního, podzemního a inženýrského stavitelství; určeno pro suché, vlhké konstrukce, jakož i konstrukce propouštějící tlakovou vodu
 • vytěsnění a zpevnění trhlin a dutin v horninovém a zeminovém prostředí a podobně
 • utěsnění opěrných, štětových a podzemních stěn v oblasti podzemní vody
 • těsnící injektáž průsaků v zařízeních na pitnou vodu, v oblasti odpadního potrubí apod.
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, inhalace (příležitostná, periodická), zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123