Vlastnosti

 • na bázi vodní akrylátové disperze, připravený k okamžitému použití
 • pastovitá konzistence k přímému použití, ředitelný vodou do 10 %
 • otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace
 • není nutné ošetřování po aplikaci
 • lze brousit
 • přetíratelný nátěry MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro, MC-Color Flair vision, MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro a MC-Color Flex vision
 • zpracovatelný stěrkováním a stříkáním
 • certifikován a schválen ve skladbě OS 5a

Aplikace

 • použitelný na beton, lehčený beton, lehčený pórobeton a staré nátěry s dostatečnou přídržností
 • k uzavření pórů a lunkrů
 • tenkovrstvé stěrkování ploch do max. 1 mm
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování
 • certifikován dle ČSN EN 1504-2 pro principy č. 1, 2 a 8; metoda 1.3, 2.2 a 8.2

 •  

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123