Vlastnosti

 • připraven k přímému použití – míchá se pouze s vodou
 • velmi dobré reologické vlastnosti, vysoká počáteční a konečná pevnost
 • kompenzované bobtnání a smršťování
 • čerpatelný
 • bez chloridů podle EN 934-1
 • nepropustný pro vodu podle EN 12390-8
 • velmi vysoká odolnost proti mrazu a tání podle metody CDF (úbytek 611 g/m2, 56 zmrazovacích cyklů)
 • nehořlavý podle EN 13501-1 - stavební materiál třídy A1
 • schválen jako zálivkový beton podle směrnice DAfStb "Výroba a použití cementových zálivkových betonů a zálivkových malt"
 • certifikován pro kotvení podle EN 1504-6.
 • odolnost únavě podle EN 1992-2 / Eurokód 2, část 2 a Model Code 2010.

Aplikace

 • zalévání větrných turbín na pevnině, např. horizontálních základových spár, kotevních šroubů, dutin a speciálních instalací s požadavky na únavovou odolnost
 • zalévání svislých spár betonových prefabrikátů, jakož i strojů, průmyslových zařízení a podpěr mostů
 • použití podle Model Code 2010 a EN 1992-2 / Eurokód 2, část 2 (2010).
 • použití podle EN 206 pro třídy expozice X0, XC 1-4; XD 1-3; XS 1-3; XA 1-3, XF 1-4.
 • použití pro třídy vlhkosti s ohledem na alkalicko-křemičitou reakci WO, WF, WA

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123